รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนสบราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน.....คน ดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ มาตั้งแต่เดือน.....ปี..... จนถึง เดือน.... ปี..... มีผลเกี่ยวกับสภาพการจัดการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในโรงเรียน และผลการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนเป็นดังนี้

สภาพการจัดการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

การรายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในโรงเรียนประกอบด้วย 1) สภาพทั่วไปของโรงเรียน 2) ข้อมูลเกี่ยวกับครู 3) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร และ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

1. สภาพทั่วไปของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

1.1 ที่ตั้งโรงเรียน
อธิบายสถานที่ตั้ง สภาพชุมชนแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต และไอที ต่างๆ

1.2 ลักษณะของโรงเรียน
อธิบายเกี่ยวกับ
  • นโยบายหรือจุดเน้นของโรงเรียน
  • สาเหตุที่ส่งครูมาเข้าร่วมโครงการ ทสรช.
  • ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อกลุ่มครูที่เข้าร่วมโครงการ ทสรช.
  • ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทสรช.1.3 ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการฯ ของโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนชั้นเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ชั้นเรียน และครูผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 คน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชั้นเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทสรช. ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ในปีการศึกษา 2553

ชั้นเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ
รายวิชา
ม. 5/1
20
นางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ
ภาษาอังกฤษ
ม. 6/1
28
นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์
คอมพิวเตอร์
ม. 6/1
28
นายชยุต งามศัพท์
ฟิสิกส์


ลักษณะทั่วไปของชั้นเรียนแต่ละชั้นมีรายละเอียดดังนี้
1) นักเรียนในชั้นเรียน ม.5/1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนครูผู้สอน 1 โดยครูผู้สอน ชื่อนางจริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ภาคเรียนที่ 2/2553 โดยลักษณะทั่วไปของนักเรียน....... (อธิบายภาพรวมของนักเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับ ความสนใจด้านไอซีที ประสบการณ์ในการเรียนด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ความตั้งใจในการทำงาน ความคาดหวังในการเรียนของนักเรียน)

2) นักเรียนในชั้นเรียน ม.6/1 โรงเรียน................................มีจำนวนครูผู้สอน.......โดยครูผู้สอน คนที่ 1 ชื่อ..........................สอนวิชา..............ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ................. และ ครูผู้สอน คนที่ 2 ชื่อ........................... สอนวิชา........... ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ...............โดยลักษณะทั่วไปของนักเรียน....... (อธิบายภาพรวมของนักเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับ ความสนใจด้านไอซีที ประสบการณ์ในการเรียนด้วยการการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ความตั้งใจในการทำงาน ความคาดหวังในการเรียนของนักเรียน)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับครู

จากแบบสอบถามครู นำเสนอเป็นตาราง หรือความเรียง (เป็นส่วนที่ทีมวิจัยโครงการเขียนเอง)


3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

จากการสัมภาษณ์ นำเสนอเป็นตาราง หรือความเรียง (เป็นส่วนที่ทีมวิจัยโครงการเขียนเอง)


4. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

จากการสำรวจ สัมภาษณ์ ในการลงพื้นที่ (เป็นส่วนที่ผู้ทีมวิจัยโครงการเขียนเอง)